●The 16th award winners
The Minister of Health, Labour and Welfare Award
The Japan Vocational Ability Development Association Chairman Award
The Nikkan Kogyo Shimbun Award
Assembling Technology
Forming Fabrication
Silver Award
Bronze Award
The AMADA Award
The Judging Committee's Award
Technical Award
Technical Encouragement Award

Sheet Metal Working
ASASHI KIKO Co.,Ltd. SIZUKA Co.,Ltd. NANRYO SEISAKUSHO Co.,Ltd.
IIJIMA SEISAKUSHO Co.,Ltd. SYSTEM KENZAI Co.,Ltd. NISHIKAWA SEISAKUSHO Co.,Ltd.
ITOI Co.,Ltd. SHOWA BANKIN KOSAKUSHO Co.,Ltd. HAYASHI SEISAKUSHO Co.,Ltd.
EIGHT TECH Co.,Ltd. SHINMEI Co.,Ltd. FURUYA STENLESS KAKHO
OKAZAKI Co.,Ltd. SHINWA KOGYO Co.,Ltd. HONDA KINZOKU KOGYO Co.,Ltd.
OBATA KINZOKU KOUGYOSHO Co.,Ltd. SUZUKI KOSAKUSHO METAL GIKEN Co.,Ltd.
KAIZAKI SEISAKUSHO SEIKO KINZOKU SEISAKUSHO Co.,Ltd. YOKOTA KINZOKU
KIKUCHI KOGYO Co.,Ltd. SEIYO SEISAKU David Allan Ltd.
KYOWA PRESS KOGYO Co.,Ltd. TAISEI SEIMITU Co.,Ltd. Frontline Fabrication
KUBO KOGYOSHO Co.,Ltd. TAKAHASHI HOSEI Co.,Ltd. Oskar Haf GmbH
KOEI TECHNIKA Co.,Ltd. TANAKA DENKHO Co.,Ltd. Rational AG
KONNO SEISAKUSHO Co.,Ltd. TUNEKUNI TEKHO Co.,Ltd. Schmidbauer GmbH
SAKAI PIPE KOGYO Co.,Ltd. NAKAHARA SEISAKUSHO Co.,Ltd. Seagoe Technologies Ltd.
SANMEI SANGYO Co.,Ltd. NANKI Co.,Ltd. Tyrone Fabrications Ltd.

Welding Fabrication Forming Fabrication
AIENU Co.,Ltd.   M TECH Co.,Ltd.
ARAKUSU Co.,Ltd.   K I KOGYO Co.,Ltd.
OHTA KOSAKU Co.,Ltd.   MIYAKO SEISAKUSHO Co.,Ltd.
SUZUKI SEISAKUSHO   WAKO SEISAKUSHO
TAKABA KOGYO Co.,Ltd.    
TAMA DENSHI Co.,Ltd.    
NISHIGAKI KINZOKU KOGYO Co.,Ltd.    
HIRASAWA TECHOSHO Co.,Ltd.    
MAEKAWA TEKO Co.,Ltd.    

Assembling Technology High Precision Small Part
ASAHI SEISAKUSHO Co.,Ltd.   GOLD GIKEN Co.,Ltd.
JEMINI KOGYO Co.,Ltd.   TANAKA DENKO Co.,Ltd.
TAMA DENSHI Co.,Ltd.   NAGARA Co.,Ltd.
TOKUDA Co.,Ltd.    
WATANABE SEISAKUSHO Co.,Ltd.    
FS Metallverarbeitung Fuchs & Sailer GmbH