Các thông tin cá nhân của quý vị được thu thập trong mẫu yêu cầu này có thể được chuyển đến các công ty trong tập đoàn để xử lý trực tiếp.

Chúng tôi sẽ quản lý tất cả các thông tin cá nhân này cẩn trọng và chỉ được sử dụng để phản hồi yêu cầu của quý vị.

Inquiries

(Xin mời nhập yêu cầu của quý vị ở đây - dưới 500 ký tự)

氏名(必須)

(Tên đầy đủ)

Ví dụ: James Amada

Company

(Tên công ty)

Ví dụ: Công ty TNHH Amada Việt Nam

Address

Country

(Nước)

Ví dụ: Việt Nam

Telephone

(chữ thường)

Ví dụ: 03-9999-9999

E-mail

(chữ thường)

Ví dụ: info@amadavietnam.vn

Nhập lại để xác nhận
(chữ thường)

Verification

Xin nhập bốn ký tự hiển thị vào bên phải

7872

close

Copyright(C) AMADA Co., Ltd. All rights reserved.